Obchodní a dodací podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí výlučně právním řádem České republiky. Vzhled, barvy, provedení, změny cen, chyby a chyby programu vyhrazeny.

Dodání zboží:

Přechod nebezpečí škody na věci přechází na dopravce okamžikem vyskladnění ze skladu a předání přepravci, na kupujícího riziko přechází okamžikem převzetí zboží.

Dodací termín:

Běžná dodací lhůta je zpravidla 24 hodin u skladového zboží.

24 hodinový servis:

Přijaté objednávky od pondělí do čtvrtka do 17.00 hodin, obdržíte následující den. Objednávky přijaté v pátek do 15:00 hodin, obdržíte následující pracovní den.

Dodávka:

Při objednávkách v celkové hodnotě 1.500,- Kč bez DPH nebo vyšší se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží po celém území České republiky bezplatně. Při hodnotě objednávky pod 1.500,- Kč bez DPH účtujeme přepravné ve výši 100,- Kč za každou zásilku.

Platby:

a) Při prvním až třetím uskutečněném nákupu kupujícího je prodávající oprávněn vyžadovat úhradu kupní ceny předem nebo v hotovosti při dodání zboží. Kupní cena vyúčtovaná příslušnou fakturou je splatná vždy v den uvedený na faktuře jako den splatnosti. Případný odklad úhrady kupní ceny musí být mezi kupujícím a prodávajícím dohodnut písemně. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit v rámci jedné objednávky několik dílčích faktur, bude-li zboží dodáváno v několika dílčích zásilkách.

b) V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený u Oberbank AG pobočka Česká republika, č. účtu 7000019280/8040, se za den uhrazení kupní ceny považuje den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

c) Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejíž úhradou je kupující v prodlení. Pokud kupující neuhradí kupní cenu přes opakovanou výzvu prodávajícího řádně a včas nebo jsou-li známy okolnosti, které svědčí o snížení jeho kreditní spolehlivosti, je prodávající oprávněn požadovat neprodlené uhrazení všech pohledávek plynoucích z obchodního styku mezi ním a kupujícím, případně vrácení dodaného zboží. V takových případech je prodávající oprávněn požadovat před dodáním dalšího objednaného zboží úhradu kupní ceny předem nebo od kupní smlouvy odstoupit.

Výhrada vlastnictví:

Dodané zboží až do úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího.

Vrácení zboží:

Reklamace a vrácení zboží, poškozené, chybně dodané nebo nesprávně objednané zboží řeší "Všeobecné obchodní podmínky Büroprofi s.r.o." a "Podmínky a způsob reklamace".

Záruka, ručení, reklamace:

Záruční doba na zboží je v zákonem stanovené délce.

Ceny:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny.V Českých Budějovicích 30. 4. 2016  • PDF Download
  • Naše nabídka je zaměřena na právnické osoby. Naše ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou zobrazeny pouze pro přihlášené uživatele.